آبان ۳۰, ۱۳۹۴

زبان تصویر

حروف در ذهن کامبیز درم بخش مجسم مى شوند تا دست هایش آن را بکشند