تیر ۲, ۱۳۹۵
تیر ۲, ۱۳۹۵

عزت الله انتظامى امروز نود و سه ساله شد. چنانکه مجید انتظامى پسرش و آذرنوش صدرسالک عروسش او را عزیز داشته اند.

دیدگاه ها بسته شده است